Sosial Budaya

ADAT-ISTIADAT & BUDAYA YANG MASIH BERLAKU DI WILAYAH DESA KARANGBANGUN

ADAT–ISTIADAT

Dusun Ngrandu

 • Rasulan/ bersih dusun dilaksanakan setiap bulan jawa Ruwah. Setiap 8 tahun, acara bersih dusun diadakan pentas wayang kulit
 • Kenduren/ kondangan dilaksanakan pada setiap moment-moment yang dianggap perlu
 • Kirim punden dilaksanakan di bulan jawa Suro

Dusun Gentan-Ngawen

 • Rasulan/ bersih dusun dilaksanakan setiap bulan jawa Ruwah
 • Kenduren/ kondangan dilaksanakan pada setiap moment-moment khusus
 • Kirim punden dilaksanakan di bulan jawa Ruwah

Dusun Kebon Wetan

 • Bersih Dusun/ Rasulan dilaksanakan di bulan jawa Besar
 • Kenduren/ Kondangan dilaksanakan di acara-acara yang dianggap perlu
 • Kirim punden dilaksanakan di bulan jawa Suro

Dusun Kebon Kulon

 • Bersih Dusun/ Rasulan dilaksanakan di bulan Besar. Setiap 8 tahun sekali, acara bersih dusun diadakan pentas seni pagelaran wayang kulit
 • Kirim punden dilaksanakan di bulan jawa Ruwah
 • Pada acara khusus melaksanakan Kenduren/ Kondangan

Dusun Ngasem-Randurante

 • Bersih Dusun dilaksanakan di bulan jawa Besar
 • Kondangan/ Kenduren dilaksanakan pada moment-moment tertentu
 • Kirim punden dilaksanakan di bulan jawa Ruwah

Dusun Karangbangun

 • Bersih Dusun/ Rasulan dilaksanakan di bulan jawa Ruwah dan setiap 8 tahun sekali, diadakan pagelaran wayang kulit ketika acara bersih dusun.
 • Kenduren/ kondangan dilaksanakan di moment-moment khusus

Dusun Ngentak-Joho

 • Bersih Dusun/ Rasulan dilaksanakan di bulan jawa Besar
 • Kondangan/ Kenduren dilaksanakan di moment-moment tertentu yang dianggap perlu
 • Kirim punden dilaksanakan di bulan jawa Ruwah

BUDAYA DAN KESENIAN

Di Desa Karangbangun masih melestarikan budaya dan kesenian jawa antara lain:

 1. Karawitan
 2. Wayang Orang
 3. Seni Tari
 4. Campursari
 5. Kothek Lesung
 6. Kasidah

DATA SENIMAN DAN SENIWATI DESA KARANGBANGUN

NO NAMA JENIS KELAMIN ALAMAT JENIS PROFESI KESENIAN
1 Sarmiyati Perempuan Randurante Pesinden
2 Igud Lestari Perempuan Gentan Penyanyi
3 Nur Diana Jati Untari Perempuan Karangbangun Penyanyi
4 Bambang Suprapto Laki-Laki Karangbangun Pengrawit, Dalang Ruwatan
5 Bejo BA Laki-Laki Karangbangun Protokol
6 Joko Sulistyono Laki-Laki Ngentak Protokol
7 Yuliyanto Laki-Laki Karangbangun Organis